Cilt: 9 - Sayı: 1
Farklı Alt Tabanlar Üzerinde Büyütülen Galyum Selenit (GaSe) İnce Filmlerinin Yapısal, Morfolojik ve Optik Özelliklerinin İncelenm...
Nano Bor İçerikli Yeni Nesil PEMFC Nanokompozit Membranların Üretimi ve Karakterizasyonu
MOSFET Tabanlı Kayıplı Endüktans Benzetimi
Cypermethrin Etken Maddeli Bir İnsektisitin Cucumis sativus L. (Hıyar) Üzerine Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri
Moleküler Baskılama Temelli Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörler ile Klorpirifos Tayini
Üretim Planlaması Yapılarak Su Bazlı Boyaların Üretimi Esnasında Oluşan Su Kirliliğinin ve Boya Kaybının Önlenmesi
Biyohidrojen Üretim Yöntemleri ve Biyohidrojen Üretiminde Biyoreaktörlerin Kullanımı
Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birliği Bazı Performans Göstergeleri, Sulama Problemleri ve Çözüm Önerileri
Bölgesel Doğal Malzeme ile Sulardan Arsenik Giderimi
Anadolu Karaçamı Meşçerelerinde Verimlilik İçin Gösterge Bitki Analizleri: Manisa-Demirci Yöresi Örneği
Elektronik Olarak Ayarlanabilir Memristör Tabanlı Chua Devresinin Gerçeklenmesi
Synthesis and Characterization of the Novel Thiophene Derivatives
Kiraz Tomurcuklarında Kültür Başlatılmasına Bazı Sitokininlerin Etkisi
UV ile Işınlanmış Seryum Katkılı Sr3Y2(BO3)4 Fosforunun Termolüminesans Cevabı
Amid Sübstitüye Tiyenil Pirol/Karbon Nanomateryal Kompozit Yapısının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
Jeffamine® Core PAMAM Dendrimers as Solubility Enhancer of Carvedilol
Determination of the Expression Rate of Ethyl Acetate Hydrolysis Reaction Depending on the Temperature
Glaucium flavum Crantz (Papaveraceae) Türünün Morfolojik Özellikleri ve Türkiye’deki Yayılış Alanları
Yeme Çakşır Otu (Ferula elaeochytris K. 1947) İlavesinin Japon Balığının (Carassius auratus L. 1758) Büyüme ve Gonad Gelişimi Üzer...
Katılımcı Planlama İçin Yöntem Yaklaşımı: Sakarya Mahallesi Parkı Örneği, Denizli-Türkiye
Türkiye Çanakkale’den Hünnap Meyvesinin (Zizyphus Jujuba.) Sulu Ekstresinin Toplam Fenolik Miktarı ve Antioksidan Aktivitesi
Alyssum pateri subsp. prostratum Bitkisinin Kütle Azaltma Katsayılarının ve Molar Yok-Olma Katsayılarının Ölçülmesi
Kızartılmış Hamurların Farklı Kızartma Koşullarında Renk Değerlerindeki Değişimin Belirlenmesi
Mikroenkapsüle Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Kullanılarak Üretilen Kefirin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Çan Linyitinin Katalitik Gazlaştırılması ile Hidrojen Eldesi
Preparation and Electo-optical Characterization of Poly (N-Vinyl Carbazole) Magnetite Composites
Şen Yöntemi ve Trend Yöntemleri Kullanılarak Doğu Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Analiz Edilmesi
Synthesis and characterization of poly(styrene-b-methyl methacrylate) block copolymers via ATRP and RAFT
Koyunlarda Paraziter Kaynaklı Karaciğer Fibrozisinde İmmunohistokimyasal İncelemeler
Farklı Güçlendirme Yöntemleri Kullanılarak 1/5 Ölçekli Betonarme Çerçevelerde Kısa Kolon Davranışlarının İncelenmesi
Bazı Farklı Ayçiçeği (Helianthus annuus) Genotiplerinin Geçit Bölgelerindeki Performanslarının Belirlenmesi
Bazı Tarım Bitkileri Kullanılarak Arıtma Çamurundan Kurşun Kirliliğinin Şelat Destekli Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderilmesi
Homojen 3D Nano Boşluklu Yapılar ile Şarj Edilebilir Pillerde Performans Artışı
Konsol İstinat Duvar Tasarımı Üzerine Parametrik Bir Çalışma
Dianthus zonatus s.l. ve D. preobrazhenskii’ninTaksonomisi
Mycobacterium Tuberculosis için Genelleştirilmiş Kesirsel Mertebeden Matematiksel Modelin Kararlılık Analizi Üzerine
A Study of the Effect of DC Conditions on a 5.8 GHz Power Amplifier’s S-Parameters
Dairesel bir Mikrokanalda SiO2 Nanoakışkanların Isı Transferi ve Basınç Düşümü Karakteristiklerinin İncelenmesi
Attosaniye Bilimi ve Gelecekteki Eğilimler
Donör-Akseptör Siklopropanların N-Metil İndol ile Gd(OTf)3 Katalizli Nükleofilik Halka Açılması
Assessment of Yield and Quality of Some Triticale Genotypes in South-Eastern Anatolia
(E)-2-((Fenilimino)metil) Fenol Molekülünün Teorik Olarak İncelenmesi
Farklı Oranlarda Karıştırılan Mürdümük (Lathrus sativus L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj Özellikleri Üzerinde B...
Determination of the Optical Properties of ppTh Nanostructured Films Obtained by RF Plasma Polymerisation Technique
Pentacene/n-Si Heteroeklem Aygıtlarının Yapımı ve Karakterizasyonu
İklim Verilerinin Deniz Etkisi Altında Kentsel Kırsal Farklılığı, Samsun Kenti Örneği
Alkol Tedavisinde Kullanılan Disülfiram’ın Nanotaşıyıcısı Olarak Sistein-Altın Nanopartiküllerin Sentezi
Bazı Yabani ve Kültür Mantarı Turşularının Duyusal Analizleri
Molibden Oksit-Oktadesilamin/Pluronic®F127 Kompozit Elektrotların Kapasitif Özelliklerinin İncelenmesi
Katalizörsüz Ortamda Benzaldehit Türevlerinin Malononitril Eşliğinde Knoevenagel Kondenzasyonu: Disiyano Bileşiklerinin Sentezi İç...
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Ot Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Farklı Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerin Etkileri
A549 Akciğer Kanseri Hücre Hattında TIGAR'ın Susturulması, NF-κB ve HO-1 Ekspresyonlarının Modülasyonu ile Apoptozis ve Otofaji İn...
4-Benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Teorik Olarak İncelenmesi
Kotanjant Demette Modified Riemannian Extension’a Göre Projektif Vektör Alanları
Quantitation of Fat Soluble Vitamins in Different Walnut Genotypes and Commercial Cultivars; a Comprehensive and Robust LC-MS/MS M...
Iğdır İlinde Göçer Hayvancılık ve Bazı Yapısal Özellikleri
Polarizasyon Mod Bağımsız Üçlü Bant Mikrodalga Sinyal Emici
Van İlinden Seçilmiş Bazı Tıbbi Bitkilerin Ağır Metal İçerikleri
One-Pot Synthesis of Substituted Phthalazine-5,10-dione Derivatives in the Presence of Triflate Catalyst
Sayı Tam Dosyası