Cilt: 8 Sayı: 2
Haziran, 2018

385

Bisphenol A-Induced Histopathological Alterations on Small Intestine Tissues of Rats: The Protective Role of Taurine and Curcumin
Amphibians of the Borçka-Karagöl Nature Park (Artvin / Turkey) and Vicinity
Bazı Entomopatojen Fungusların Baklazınnı, Epicometis hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae) Erginlerine Karşı Virülensliği
Koruyucu Madde Paraben’in Allium cepa L.’daki Fizyolojik, Anatomik ve Sitogenetik Etkilerinin Araştırılması
The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey
Modelling, Design and Control of a Single Phase Solid Oxide Fuel Cell based Power System
Bazı Kavun Genotiplerinde Arbuscular Mikorhizal Fungus (AMF) Uygulamalarının Fusarium oxysporum f.sp. melonis’e Dayanıklılık Düzey...
İkinci Tip BSCCO Süper İletkenlerine Y (İtriyum) Katkılamasının Etkileri
Yeşil Lazer Uygulaması İçin Gadolinyum Borogermanat Camlarındaki Tb+3 İyonlarının Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
Kış Yoğurdu
Capoeta capoeta’da Lambda Cyhalothrin’in Biyokimyasal ve Moleküler Karakterizasyonu
Assessment of Element Concentrations in Soil, Root and Leaf of Spinach Plant (Spinacia oleracea L.) Grown in Manisa
The Effects of Amoxicillin and Vancomycin Hydrochloride Hydrate on Glutathione S-Transferase Enzyme Activity: An in vitro study
A Research on Fruit Species’ Production Grown on Hakkari Province
Geri Dönüştürülmüş Karbon Karasının Killi Zeminlerin Kıvam Limitlerine Etkisi
Laktoperoksidaz Enziminin Farklı Kaynaklardan Saflaştırılması: Kapsaisin ve Pirogallol’ün İnhibisyon Profili
2-N-Formilaminotiyofenol Bileşiğinin Spektroskopik Karakterizasyonu, Elektronik ve Çizgisel Olmayan Optik Özellikleri
Bilecik Yöresi Mermer Atıklarının “Fiber-Sement” Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Keyfi Aralıkta Sürekli Fonksiyonlar İçin S-İterasyon Metodunun Yakınsaklığı
Investigation of the Effects of Eugenol on Fusarium culmorum
Yeni 1H-Pirazol-4-(5H)-il Diazen Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
Malatya’da Meyve Fidanı Yetiştiriciliğinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
(1-naftilmetiliden)izonikotinohidrazid molekülünün yapısal ve elektronik özelliklerinin teorik olarak incelenmesi
Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Etkenlerin Belirlenmesi
Iğdır İlinde Tüketicilerin Komşu Ülkelerden Gelen Gıda Ürünlerini Ayırt Edip Edememe Durumunun Satın Alma Kararlarına ve Satın Alm...
Atatürk Üniversitesi Merkezi Açık-Yeşil Alandaki Fiziki Değişim Memnuniyetinin Belirlenmesi
Evaluation of Some Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Lines and Cultivars in Terms of Seed Yield and Straw Quality
Investigation of Kinetic Parameters of Dehydrated Ulexite Mineral in Boric Acide Solution
Cr Katkılı ZnS Kuantum Noktalarının Karakterizasyonu ve Fotovoltaik Özelliklerinin İncelenmesi
İlköğretim Okul Bahçesi Peyzaj Uygulamalarının Eğitim Öğretim ve Öğrencilere Katkıları
Mineral and Heavy Metal Constituents of Three Edible Wild Plants Growing in Van Province
Dünya’da ve Türkiye’de Organik Hayvancılığa Genel Bir Bakış
Sera Koşullarında İleri Patates Hatları ve Çeşitlerinin Mini Yumru Performanslarının Belirlenmesi
Bazı Çilek Çeşitlerinin Merzifon (Amasya) Ekolojisindeki Verim Durumlarının Tespiti
Sayı Tam Dosyası