Cilt: 8 - Sayı: 1
Mineral Composition of Inbred Confectionary Pumpkin Candidates from Turkey Originated Populations
Production Potential and Development Opportunities of Pistachio (Pistacia vera L.) Grown in Southeastern Turkey
On the k- Pell Quaternions and the k- Pell-Lucas Quaternions
Antifungal and Herbicidal Activity of Trachystemon orientalis (L.) G. Don against Some Plant Pathogenic Fungi and Cuscuta campestr...
Toxicities of Some Plant Extracts to Adults of European Sunn Pest, Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae)
Dicle Nehri’nden Toplanan Unio mancus ve Anodonta anatina Türlerinde Ağır Metal Birikiminin Araştırılması
Adıgüzel Baraj Gölü’nde (Denizli/Türkiye) Deterjan, Fosfat, Bor ve Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi
Ursodeoksikolik Asit’in İnsan Periferal Kan Lenfositlerindeki in Vitro Genotoksik Etkisi
Theoretical Investigation of The Molecular Structure, Conformational and Nonlinear Optical Properties of Picolinic Acid and Its De...
An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole
Keçiboynuzu Unu İlavesinin Kakaolu Kekin Fiziksel, Duyusal ve Tekstürel Özelliklerine Etkisi
Trafik Kazalarına Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkilerin TBA Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi
İki Noktaya İndirgeme Tekniğinin Hasar Belirlemede Kullanımı
Method Development and Validation for the Determination of Pesticide Residues in Water by GC-NPD
4-(3-metil-3-fenilsiklobütil)-2-(2-(piridin-4-ylmetilen)hidrazinil) tiyazol’un Sentezi, Karakterizasyonu, Kristalografik Yapısı ve...
N-(4-metilfenil)-N-(5-(3-hidroksinaftil-2-il)-1,3,4-oksadiazol-2-il) amin’in Sentezi Karakterizasyonu ve Gaussian Hesaplamaları
An LC-MS/MS Method Validation for the Phytochemical Quantification of Four Edible Plants
Yeni Jenerasyon TREN ve Jeffamine® D230 Çekirdekli PEG Sonlu PAMAM Dendrimerler: Sentezi, Karakterizasyonu, Sulfametoksazol (SMZ) ...
Investigation of Inhibition Effect of Oxytocin on Carbonic Anhydrase and Acetylcholinesterase Enzymes in the Heart Tissues of Rats...
Magnetron Sıçratma Yöntemi ile Büyütülen Elmas Benzeri Karbon Filmlerin Adezyon ve Çoklu-Çizik Test Davranışlarının Araştırılması
Curvatures of Implicit Hypersurfaces in Euclidean 4-space
Fark Denklem Sistemleriyle Oluşturulmuş Ot-Otçul Modelinin Çatallanma Analizi
Ames Testi Kullanılarak Dentis Pestisitinin Mutajenitesinin Belirlenmesi
The Effects of Iron (Fe+3) on The Expression Levels of Heat Stress Protein Genes in Rat Liver (Rattus norvegicus) Tissue
Use of Green Spaces for Liveable and Sustainable Cities; Urban Allotment Gardens
Mersin İlinde Çiftçilerin Tarımsal Kredi Kullanım Kararlarını Etkileyen Faktörler
Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum sp.) Çeşitleri Üzerine Etkileri
Bingöl Koşullarında Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Değerlen...
Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo)
Tokat İlin’deki Uzun Yıllar Yağış Parametrelerinin CLIGEN Yağış Modeli ile Değerlendirilmesi
Erzurum İli Narman İlçesi Sığır Yetiştiricilerinin Sığır Besleme Tercihleri
Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Süt Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Organize Surfaktant Yapılar Varlığında Floresin ve Safranin-T Arasındaki Enerji Transferi
Striction Lines of Non-developable Ruled Surfaces in Euclidean 3-Space
Allelopathic Effects of Flower Extract of Oleander (Nerium oleander) on the Germination of Seed and Seedling Growth of Lolium mult...
Sayı Tam Dosyası