Cilt: 7 Sayı: 4
Aralık, 2017

370

Dursun BABAOĞLU, Önder TÜRKMEN

Batı Anadolu Kaynaklı Bal Kabağı (Cucurbita moschata Duchesne) Genotiplerinin Bazı Meyve Özellikleri

Some Fruit Characteristics of Genotype of Pumpkin (Cucurbita moschata Duchesne) with the Origin of Western Anatolia

Yusuf BAYAN, Nusret GENÇ

Salvia tomentosa Mill’in Antifungal ve Antioksidant Aktivitesinin Belirlenmesi

Determination of Antifungal and Antioxidant Activities of Salvia tomentosa Mill

Hasan KORKMAZ, Safinaz ALKAN

Bitkilerde Allokasyonu Etkileyen Faktörler

Factors Affecting to Allocation in Plants

Hayri BABA, Çiğdem ARSLAN

Licea pescadorensis, Türkiye İçin Yeni Bir Miksomiset Kaydı

Licea pescadorensis, A New Myxomycetes Record for Turkey

Nil BAĞRIAÇIK

Polinatör Böcekler ve Küresel Tozlaşma Krizi 

Pollinator Insects and Global Pollination Crisis

Semra KAÇAR, Mehmet BAŞHAN

Capoeta trutta’nın Kas ve Karaciğer Dokusu Total Lipid, Fosfolipit ve Triaçilgliserol Yağ Asidi Kompozisyonu Capoeta trutta’nın yağ asitleri

Fatty Acid Composition of Total Lipid, Phospholipid and Triacylglycerol in the Muscle and Liver Tissue of Capoeta trutta Fatty acids of Capoeta trutta

Emrah KUŞ, Yıldıran YILDIRIM

Geleneksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Şartlarına Bağlı Olarak Bazı Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Some Soil Characteristics Depending on Conventional and Reduced Tillage Circumstances 

Muhammet KARAŞAHİN

Farklı Tohum Miktarlarının Hidroponik Arpa Çimi Üzerine Etkileri

Effects of Different Seed Amounts on Hydroponic Barley Grass

Züleyha BİNGÜL, Aysun ALTIKAT

Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılabilirliği

Usability for Agricultural Irrigation of Domestic Wastewater Treatment Plant Effluents

Tuğçe URUK , Sibel KAHRAMAN

Yaban Mersini (Vaccinium myrtillus) Şarabının Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması

A Research for the Antioxidant Activity of Blueberry (Vaccinium myrtillus) Wine

Fatih TOSUNOĞLU , Muhammed Nuri İSPİRLİ , Faruk GÜRBÜZ , Selim ŞENGÜL

Fırat Havzası’ndaki Eksik Akım Verilerinin Debi Süreklilik Çizgileri ve Regresyon Modelleri ile Tahmin Edilmesi

Estimation of Missing Streamflow Records in the Euphrates Basin using Flow Duration Curves and Regression Models

Semet ÇELİK

Tünel Kazısından Dolayı Zemin Yüzeyindeki Oturmaların MohrCoulomb ve Pekleşen Zemin Modelleriyle Nümerik Tahminlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Mohr-Coulomb and Hardening Soil Models’ Numerical Estimation of Ground Surface Settlement Caused by Tunneling

Murat KARAKAŞ , Ayşe Metin KARAKAŞ

Lucas Sayıları Yardımıyla Tanımlanan Yeni Banach Dizi Uzayları

New Banach Sequence Spaces That Is Defined By The Aid Of Lucas Numbers

 

Adnan KURT

Kumarin Yan Grup İçeren Poli(3-Benzoil Kumarin-7-il-Metakrilat) Homopolimerinin Termal Bozunma Kinetiği

Thermal Degradation Kinetics of Poly(3-Benzoyl Coumarin-7-ylMethacrylate) Homopolymer Containing Coumarin Side Group

Ahmet ÖZKAYA , Ali Serol ERTÜRK , Mustafa Güçlü SUCAK , Oğuz AĞYAR , Eray YILMAZ

Saanen Keçi Sütünün Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Some Biochemical Properties of Saanen Goat Milk

Arif HASANOĞLU , Bahar MERYEMOĞLU

Kenaf Hidrolizatının Gazlaştırılması ve Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu

Gasification of Kenaf Hydrolysate and Optimization by Response Surface Methodology

Gülşen GÜVEN, Hakan Can SÖYLEYİCİ

İzonitrosoasetofenon Antranolhidrazin ile Modifiye Edilmiş Silika Jel Kullanılarak Cu(II) İyonunun Zenginleştirilmesi

Preconcentration of Cu(II) Using Isonitrosoacetophenone Anthranoylhydrazone Modified Silica Gel

Mehmet Sait İZGİ , Ömer ŞAHİN , Erhan ONAT, Sabit HOROZ

Metanolde Sentezlenen Co-B Katalizörün Sodyum Hidrolizi Üzerine Etkisi

Effect of Co-B Catalyst Synthesized in Methanol on the Hydrolysis of Sodium Borohydride

Nursabah SARIKAVAKLI

Hidrazon Grubu Taşıyan vic-Dioksim Türevlerinin ve Onların Metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektrofotometrik İncelemesi

Synthesis and Spectrophotometrical Investigation of vic-Dioxim Derivatives Bearing Hydrazone Group and Their Metal Complexes

Aybek YİĞİT , Zeynep Turhan İRAK , Dilara ÖZTÜRK , Erhan ÖZTÜRK , Duygu ALPASLAN , Tekin ŞAHAN , Nahit AKTAŞ

Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla Su Kalitesinin Belirlenmesi

Determination of Water Quality by Ion Characterization of Van Lake Water

Doğan ÇİLOĞLU

Havuz Kaynama Şartlarında Su-bazlı Cerium Oksit Nano-süspansiyonunun Termal Davranışı

Thermal Behavior of Aqueous Cerium Oxide Nano-Suspension under the Pool Boiling Conditions

Faruk DÜŞÜNCELİ , Ercan ÇELİK

Yüksek Mertebeden Lineer Kompleks Diferansiyel Denklemlerin Hermite Polinomları ile Nümerik Çözümleri

Numerical Solution for High-Order Linear Complex Differential Equations By Hermite Polynomials

Murat KORUNUR

Bianchi-Tipi IX Taub Çözümünde Mutlak Paralelizm

Absolute Parallelism in The Bainchi-Type IX Taub Solution

Başak ERTEM MUTLU , Bülent CENGİZ

Uzman Perspektifinden Bolu Kent Ormanı’ nın Çok Fonksiyonlu Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research on the Evaluation of Multifunctional Usage Features of Bolu Urban Forest from Expert Perspective

Feran AŞUR , Hakan ALPHAN

Van Gölü Güney Kıyı Alanlarında Yerleşim Alan Kullanım Değerlendirmesi ve Görsel Analiz Yaklaşımları

Settlement Suitability Assessment and Visual Analysis Approaches for Southern Coastal Areas of the Van Lake 

Esra BULGAN , Sevgi YILMAZ

Farklı Kent Dokularının Yaz Aylarında Biyoklimatik Konfora Etkisi: Erzurum Örneği

Quantification of Summer Thermal Bioclimate of Different Urban Forms in Erzurum City Centre

Ali Rahmi KAYA , Ömer Süha USLU , Çağrı Özgür ÖZKAN , Hacı KALINKÜTÜK

Farklı Yetiştirme Ortamlarının Kaya Sümbülü (Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus.)’nün Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkileri

The Effects of Different Cultivation Environments on the Characteristics of Rock Hyacinth (Hyacinthus orientalis subsp. Chionophilus)

Cüneyt CESUR , Belgin COŞGE ŞENKAL , Cennet YAMAN , Tansu USKUTOĞLU , Murat KOÇ

Türkiye’deki Prangos ferulacea (L.) Lindl.’nin Meyve Özütlerinin Antioksidan Aktivitesi

Antioxidant Activity of Fruit Extracts of Prangos ferulacea (L.) Lindl. from Turkey

Mustafa TAN , Süleyman TEMEL

Erzurum ve Iğdır Şartlarında Yetiştirilen Farklı Kinoa Genotiplerinin Kuru Madde Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Dry Matter Yield and Some Properties of Different Quinoa Genotypes Grown in Erzurum and Iğdır Conditions

Serap KIZIL AYDEMİR , Mustafa KIZILŞİMŞEK , Kutalmış TURHAL

Farklı Sıralara Ekilen Sorgum ve Soya Bitkisinde Ekim Oranlarının Bazı Bitkisel Özelliklere Yem Verime ve Kalitesine Etkileri

Effects of Different Sowing Design on Forage Yield and Yield Component of Sorgum and Soybeen Mixtures

Mahmut Sinan TAŞPINAR , Esra ARSLAN , Murat AYDIN , Burcu SIĞMAZ , Güleray AĞAR

Phaseolus vulgaris’te Genomik Kararsızlık ve DNA Metilasyonunu İndükleyen Piklorama karşı Putresinin Koruyucu Rolü 

Protective Role of Putrescine against Picloram Induced Genomic Instability and DNA Methylation in Phaseolus vulgaris

Ramazan DEMİREL , Dilek Şentürk DEMİREL

Organik Tavukçulukta Metiyonin Esansiyel Amino Asidi İhtiyacının Karşılanması

Meeting of Methionine Essential Amino Acid Requirements in Organic Poultry Production

Serdar DURU

Türk Arap Atında Yarış Performansı İçin Varyans Komponentleri ve Genetik Yönelimin Tahmini

Estimation of Variance Components and Genetic Trend for the Race Performance in Turkish Arabian horse

Sulhattin YAŞAR , İskender OKUTAN , Ramazan TOSUN

Yeni Eubiyotik Katkı Madde Testleri: Ticari Çiftlik Koşullarında Sağlık ve Verim Üzerine Etkiler

Testing Novel Eubiotic Additives: Its Health and Performance Effects in Commercially Raised Farm Animals

 

Tugay AYAŞAN , Şerife ERGÜL , İsmail ÜLGER , Mikail BAYLAN , M. Nazım DİNÇER , Hatun BARUT , Sait AYKANAT , H. Erdem ERTEN , Ali Alparslan EZİCİ, Şadiye YAKTUBAY , Cengizhan MIZRAK

In Vitro Gaz Üretim Tekniği Kullanarak Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşitlerinin Besleme Değerinin Tespiti

Determination of the Nutritive Value of Some Durum Wheat (Triticum durum L.) Varieties Developed Using In Vitro Gas Production Technique