Cilt: 7 Sayı: 1

Tarık YARILGAÇ, Muhammet Ali BALCI, Serkan UZUN, Mehmet Fikret BALTA

Trabzon İli Merkez İlçeden Selekte Edilen Yenidünya Genotiplerinin Fiziksel ve Bazı Kimyasal Özellikleri

Physical and Some Chemical Characteristics of Loquat Genotypes Selected in Central District in Trabzon Province

Aysun ÇAVUŞOĞLU

Safran (Crocus sativus L.)’da Bitki Gelişimi Üzerine Dışarıdan Uygulanan Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin Etkisi

The Effect of Exogenously Applied Plant Growth Regulators on Plant Development of Saffron (Crocus sativus L.)

Gülşen SERTKAYA, Hakan ÇARPAR, Erdal SERTKAYA

Hatay İli Patates Üretim Alanlarında Yonca Mozaik Virüsü (Alfalfa Mosaic Virus: AMV)’nün Araştırılması

Detection of Alfalfa Mosaic Virus (AMV) in Potato Production Areas in Hatay Province of Turkey

Erol ORAL, Enver KENDAL, Yusuf DOĞAN

Bazı Yazlık Arpa (Hordeum vulgare L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi

Evaluation of Some Spring Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes In Terms of Yield and Quality

Muhammet KARAŞAHİN

Farklı Gübreleme ve Yetiştirme Süresi Uygulamalarının Hidroponik Arpa (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Çimi Üzerine Etkileri

The Effects of Different Fertilization and Growth Period Treatments on Hydroponic Barley (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Grass

Uğur AZİZOĞLU

Hastalık Taşıyıcısı Culex pipiens (Diptera:Culicidae)’ in Biyolojik Mücadelesinde Yerel Bacillus thuringiensis İzolatlarının Kullanılabilme Potansiyelinin Araştırılması

Investigation of Potential Usability of Native Bacillus thuringiensis Isolates in Biological Control of Disease Vector, Culex pipiens (Diptera:Culicidae)

Gamze YILDIZ, Şeyma TİRYAKİ

Kırmızı Deniz Yosunlarının Fotosentetik Performansı Üzerine Tuzluluğun Etkileri

The Effects of Salinity on the Photosynthetic Performance of Red Seaweeds

Fatma MATPAN BEKLER

Türkiye’deki Dibekli Sıcak Su Kaynağından Termofilik Geobacillus sp. DB2 Suşunun Fizyo-Biyokimyasal Karakterizasyonu ve 16S rRNA Sekanslaması

Physio-Biochemical Characterization and 16S rRNA Sequencing of Thermophilic Geobacillus sp. stain DB2 from Dibekli Hot Spring, Turkey

Yaşar GÜLMEZ, Mahfuz ELMASTAŞ

Soliter Yaban Arısı, Sphex flavipennis (Insecta: Hymenoptera)’in Eşey ve Vücut Kısımlarında Yağ Asit Kompozisyonu

Fatty Acid Composition of Sexes and Body Parts in a Solitary Wasp, Sphex flavipennis (Insecta: Hymenoptera)

Pınar GÖÇ RASGELE

Acetamiprid ve Propinebin Kombine Etkilerinin in Vivo Değerlendirilmesi

Assessment of the Combined Effects of Acetamiprid and Propineb in Vivo

Ramazan MERAL

Karık Sulama Yönteminde Toprak Erozyonunu Önlemek İçin Uygun Akış Debisinin Belirlenmesi

Determination of optimum flow rate to prevent erosion in furrow irrigation

Alper Erdem YILMAZ1, Zuhal KÖKSAL1

Antep Fıstığı İşleme Sanayi Atıksularının Sürekli Elektrokoagülasyon Prosesi ile Arıtımına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

The Investigation of Parameters Affecting on Treatment of Pistachio Processing Industry Waste Water by Continuous Electrocoagulation
Process

Muhammet Yunus PAMUKOĞLU, Nilüfer GÖNEN

Atık Katalitik Konvertörden Safsızlıkların Giderilmesinde Kullanılan Parametrelerin Optimizasyonu

Optimization of The Parameters Used in Removing Impurities from Used Catalytic Converter

Ilker KILIÇ, Yücel KOÇYİĞİT, Mustafa NİL

Görüntü Sıkıştırmada Kod Vektör Listesi Üretimi İçin Yeni Bir Bölme Tabanlı LBG Algoritması

A New Spliting LBG Algorithm for Codebook Generation in Image Compression

Gökhan ŞAHİN

Modülasyon Frekansı Altında Geliş Açısının Dikey-Paralel Silisyum Güneş Pili Kapasitansına Etkisi

Effect of Incidence Angle on Capacitance of Vertical Parallel Silicon Solar Cell under Modulation Frequency

Murat EVYAPAN

Porfirin İnce Filmlerin Organik Buhar ile Etkileşim Mekanizmasının Belirlenmesi

Determination of Interaction Mechanism between Porphyrin Thin Film and Organic Vapor

Kani ARICI, Mehmet Fatih KAHRAMAN

Mangan(II) ile 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone Kompleksinin Hazırlanması, Infrard ve Raman Spektrumları Yardımıyla Moleküler Yapının Aydınlatılması ve Titreşim Bantlarının Teorik Olarak Hesaplaması

Preparation of Manganese (II) Complexed with 2-hydroxy-1,4- naphthoquinone, Identification of Molecular Structure with the Help the Infrared and Raman Spectra and Theoretical Calculations of Vibration Bands

Fatih DADAŞOĞLU, Recep KOTAN

Bazı Sebze ve Meyvelerde Yumuşak Çürüklük Oluşturan Pektolitik Bakterilerin Tanı ve Karakterizasyonu

Identification and Characterization of Pectolytic Bacteria which is Causing Soft Rot in some Fruits and Vegetables

Fatma HAYIT, Hülya GÜL

Çölyak ve Çölyak Hastaları İçin Üretilen Ekmeklerin Kalite Özellikleri

Celiac Disease and The Quality Characteristics of Produced Bread for Celiac Patients

Abdurrahman GEYMEN

Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Su Havzalarındaki Arazi Kullanım Değişikliği ve Çevresel Etkilerin İzlenmesi: Elmalı Havzası Örneği

Monitoring of Environmental Impacts and Land-Use Changes in Water Basin Using Geographical Information Systems: Elmalı Basin Case Study

Abdulrezzak BAKIŞ, Fatih HATTATOĞLU, Osman Ünsal BAYRAK

Reaktif Pudra Beton ile İnşa Edilecek Rijit Yol Kaplamasının Maliyet Hesaplaması

Cost Calculation of Rigid Pavement to Be Built With Reactive Powder Concrete

Fatih TOSUNOĞLU

Çoruh Havza’sındaki Günlük Maksimum Yağış Serilerinin Trend Analizi

Trend Analysis of Daily Maximum Rainfall Series in Çoruh Basin, Turkey

Muhammed Yasin ÇODUR

Türkiye’de Maglev Trenlerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Investigation of the Feasibility of Maglev Trains in Turkey

Mehtap EJDER KORUCU

Katyon Değişim Reaksiyonu ile Organokil Sentezi ve Karakterizasyonu

Synthesis and Characterization of Organoclay via Cation Exchange Reaction

Yeliz AŞÇI

Güçlü Bir Katyon Değişim Reçinesi Kullanarak Sentetik Atıksudan Cr(III)’ün Giderimi

Removal of Cr(III) from Synthetic Wastewater by using a Strong Cation Exchange Resin

Eyüphan MANAY

Mikrokanallarda Nanoakışkanların Kaynamalı Akış Karakteristikleri

Flow Boiling Characteristics of Nanofluids in Microchannels

Alkan ÖZKAN

Esnek Kümelerin Hiper Uzaylarının Ayrıştırılması

Decomposition of Hyper Spaces of Soft Sets

Münevver YILDIRIM YILMAZ

Sabit Hessian Kesit Eğrilikli Hessian Manifoldları için Bazı Eğrilik Karakterizasyonları

Some Curvature Characterizations for Hessian Manifolds with Constant Hessian Sectional Curvature

Şükran KONCA

Ağırlıklı Lacunary I-İstatistiksel Yakınsaklık

Weighted Lacunary I-Statistical Convergence

Neslihan UYANIK

Miller ve Mocanu Lemmasının Yeni Bir Uygulaması

A New Application of Miller and Mocanu Lemma

Taner ŞAR,

Kentleşme ve Sanayileşmenin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Effects on Plant Development by Urbanization and Industrialization

İbrahim HOSAFLIOĞLU, İbrahim Hakkı YILMAZ

Bazı Serin İklim Bitkilerinin Çim Kaliteleri ve Kaplama Derecelerinin Belirlenmesi

The Determination of Turfgrass Qualities and Covering Rations in Some Cool Grasses

Murat ZENGİN

Peyzaj Planlamada TOPSİS Yöntemi ve Erzurum Örneği

TOPSIS Method in Landscape Planning and Erzurum Example

Mehmet Muhammed SARI, Murat KÜLEKÇİ

Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Durumuna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Situation of Farmers’ Cooperation and Determination of Factors Affecting Cooperation: Case Study of Erzurum Province

Songül AKIN, Vedat PİRİNÇ, Seval GÖKOVA, Abdurraman KARA

Sebze Üreticilerinin Tarımsal Yayım Çalışmalarından Faydalanma Düzeyleri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Diyarbakır Örneği

Benefical Situation and The Problems of Vegetable Producers From Agricultural Extension: Diyarbakir Example

Ferhat KIZILGEÇİ, Cuma AKINCI, Önder ALBAYRAK, Mehmet YILDIRIM

Tritikale Hatlarında Bazı Fizyolojik Parametrelerin Verim ve Kalite Özellikleriyle İlişkilerinin Belirlenmesi

Relationships of Grain Yield and Some Quality Parameters with Physiological Parameters in Some Triticale Advanced Lines

Bilal KESKİN, Süleyman TEMEL, Barış EREN

Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties

Ahmet Eren KIR, Süleyman TEMEL

Sulu Koşullarda Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotypes under Irrigated Conditions

Gülsüm YALDIZ, Mahmut ÇAMLICA, Sabri Arda ERATALAR, Muhittin KULAK

Farklı Dozda Kıbele Gübre Uygulamasının Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Verimine Etkisi

The Effects of Different Kıbele Fertilizer Applications on Yield of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)

Çağrı Özgür ÖZKAN, Özer KURT, Ali İhsan ATALAY, Emrah KAYA, Adem KAMALAK

Bazı Sebze Yaprakların Kimyasal Kompozisyonları ve Ruminant Hayvanlar için Besleme Değerinin Belirlenmesi

Determination of Chemical Composition and Nutritive Value of Some Vegetables Leaves for Ruminant Animals

Doğan TÜRKYILMAZ, Selçuk ÖZYÜREK, Nurinisa ESENBUĞA, Mustafa YAPRAK

Koyunlarda Üreme Performansı Üzerine Koç Katım Dönemi Vücut Kondisyon Skorunun Etkisinin İncelenmesi

Relationship Between Ewe Body Condition Score (Bcs) at Breeding Season and Reproductive Traits

Hatice HIZLI, Tugay AYAŞAN, Ali ASARKAYA, Mehdi A. COŞKUN, Ertan YAZGAN

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Growth Performance and Survival Rate Traits in Holstein Calves Raised in East Mediterrenean Agricultural Research Institute Farm