Cilt: 6 Sayı: 3
Eylül, 2016

310

Canan AVCU, Selami SELVİ, Fatih SATIL

Katran Dağı (Bayramiç/Çanakkale) ve Çevresinde Yayılış Gösteren Geofit Bitkiler ve Ekolojik Özellikleri Ss,9-16

Geophytes Plants and Ecological Properties Distributed in Katran Mount (Bayramiç/Çanakkale) and Its Environs

Yusuf HÜSEYİNOĞLU

Osmaniye’de Diurnal ve Nocturnal Lepidoptera Türleri Üzerine Bir Araştırma Ss,17-26

A Study on Diurnal and Nocturnal Lepidoptera in Osmaniye, Turkey

Hayrettin EROGLU, Ayşe YENILMEZ, Arif Kursad AYAN, Cemal GÜNDOĞDU, Sare ŞİPAL

Tc-99m ile İşaretli Kurkumin Yüklü Katı Lipit Nanopartiküllerin Karaciğer-Dalak Sintigrafisindeki Rolü Ss,27-34

The Role of Curcumin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles Labeled with Tc-99m in the Liver-Spleen Scintigraphy

Kübra Metin TATLIGÜN, Tuba ARTAN ONAT

İki Farklı Besiyerinde Tekstil Boyalarının Renk Giderimi Ss,35-40

Decolorization of Textile Dyes in Two Different Medium

Hıdır Selçuk NOGAY

Deri Kıvrım Kalınlığının Yapay Sinir Ağları ile Saptanması Ss,41-48

Determining Skinfold Thickness through Artificial Neural Networks

Abdullah BAŞÇİ

Quadrotor’un Yörünge Takibinin Kesir Dereceli PI Kontrolcü ile Gerçek Zamanlı Kontrolü Ss,49-56

Real Time Trajectory Tracking Control of a Quadrotor Using Fractional PI Control

İkram ORAK, Adem KOÇYİĞİT

Metal ve Yarıiletken Arasındaki Yalıtkan Tabakanın Elektriksel karakterizasyon Etkisi Ss,57-68

The Electrical Characterization Effect of Insulator Layer between Semiconductor and Metal

Gökhan ŞAHİN

Geniş Sekturumlu Aydınlatma altında İki Yüzeyli Silikon Güneş Pilinin Difüzyon Kapasitansı ve Aşırı Azınlık Taşıyıcı Yoğunluğu Ss,69-76

Capacitance Voltage Characterization of Bifacial Silicon Solar Cell Under Polychromatic Modulated Illumination

Kaan CAN, Abdullah BAŞÇİ

Dört Rotorlu bir İHA’nın Geri Adımlamalı Kontrolcü ile Gerçek Zamanlı Yörünge Kontrolü Ss,77-86

Real Time Trajectory Tracking Control of a Four Rotor UAV with Backstepping Controller

Osman Ünsal BAYRAK, Halim Ferit BAYATA, Fatih HATTATOĞLU, Muhammet Ali ÇOLAK

Mikrosimülasyon Kullanılarak Bir Kavşağın Trafik Yönetim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Ss,87-96

Evolution of a Junction Traffic Management Measures Using Microsimulation Model

Emel AKYOL

Kalsiyum Oksalat Monohidrat Kristal Büyümesine Karahindiba (Taraxacum Officinale) Bitkisinin Etkisinin İncelenmesi Ss,97-106

Investigation of the Effect of Dandelion Plant (Taraxacum Officinale) on Calcium Oxalate Monohydrate Crystal Growth

Yonca DUMAN

Üçlü Faz Ayrımı (ÜFA) ile Geleneksel Enzim Saflaştırma Tekniğinin Karşılaştırılması; ÜFA ile Saflaştırılan β-Galaktosidazın Termodinamik Özellikleri Ss,107-118

Comparision of Three Phase Partitioning (TPP) and Convantional Enzyme Purification; Thermodynamic Parameters of β-Galactosidase Purified by TPP

Alper Osman ÖĞRENMİŞ

Finsler Manifoldunda Esnekliğine Göre Eğrilerin Karakterizasyonları Ss,119-124

Characterizations of Curves According to Elasticity in Finsler Manifold

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ

Erzurum İli İspir İlçesinde Ekoturizme Yönelik Bir Talep Araştırması ve Bölge Halkının Bu Konudaki Duyarlılığı Ss,125-134

A Demand Research of Eco-Tourism and Susceptibility of Locals: Case Study of Erzurum Province, İspir District

Serkan ÖZER, Hasan YILMAZ, Mehmet Akif IRMAK, Murat ZENGİN

Orchis palustris’in Vazo Ömrü ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Değişik Kimyasal Karışımlarının Etkisi Ss,135-142

Effects of Different Conditions on The Vase Life of Orchis palustris

Alper DOĞAN

İzmir Körfezi Midye (Mytilus galloprovincialis ve Mytilaster minimus) Yataklarında Saptanan Yabancı Bivalv Türleri Ss,143-152

Alien Bivalve Species Found on the Mussel (Mytilus galloprovincialis and Mytilaster minimus) Beds in Izmir Bay

Erol ORAL, Mehmet ÜLKER

Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Çeşitlerinde Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi Ss,153-160

Path Analysis and Relations Between Features in Triticale (X Triticosecale Witmack)Varieties

Ferhat KIZILGEÇİ, Mehmet YILDIRIM, Önder ALBAYRAK, Cuma AKINCI

Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır ve Mardin Koşullarında Verim ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi Ss,161-170

Investigation of Yield and Quality Parameters of Barley Genotypes in Diyarbakır and Mardin Conditions

Nuri YILMAZ, Emir HAN

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi Ss,171-176

The Determination of Grain Yield and Yield components of Some Maize Cultivars under Giresun Ecological Conditions

Betül Zehra SARIÇİÇEK, Birgül YILDIRIM, Zahide KOCABAŞ, Emel ÖZGÜMÜŞ DEMİR

Laboratuvar Koşullarında Mini Siloda yapılan Mısır Silajının Besin Madde Kompozisyonu ve Silaj Kalite Parametrelerindeki Değişimi Üzerine Depolama Süresinin Etkisi Ss,177-184

The Effects of Storage Time on Nutrient Composition and Silage Quality Parameters of Corn Silage Made in Plastic Mini Silo in Laboratory Conditions

Cemal BUDAĞ, Uğur KARA

Humik Asit Kullanımının Norduz Kuzularında Bazı Kan Parametreleri ile Rumen Protozoaları Üzerine Etkisi Ss,185-190

The Effect of use of Humic Acid in Some Blood Parameters and Rumen Protozoa in Norduz Lambs

Mete YANAR

Ruminant Rasyonlarında Doğrudan Yedirilen Mikroorganizmaların Önemi ve Etki Mekanizmaları Ss,191-197

Importance of Direct-Fed Microbials in Ruminant Diets and Modes of Action