Cilt: 6 Sayı: 2
Haziran, 2016

326

Harun ÖZER

Açıkta Organik Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sistemlerinin Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkisi Ss,9-16

The Effect of Different Planting Systems on the Growth and Development of Organic Tomato Growing in the Field

Şeyda OLUKLU, Beyhan KİBAR

Pleurotus eryngii Mantarının Optimum Misel Gelişim  Koşullarının Belirlenmesi Ss,17-26

Determination of Optimum Mycelial Growth Conditions  of Pleurotus eryngii Mushroom

Kubilay TOYRAN

Bitlis İli’nin Yırtıcı Memeli Türleri (Mammalia: Carnivora) Ss,27-32

Predatory Mammal Species of Bitlis Province  (Mammalia: Carnivora)

Burçin Yenisey KAYNAŞ

Güneybatı Anadolu Pinus brutia Ormanlarında Orman Yangınlarının Yüzey-Aktif Eklembacaklı Komüniteleri Üzerine Etkisi Ss,33-40

The Effects of Fire on Surface-Dwelling Arthropod Communities in Pinus brutia Forests of Southwestern Anatolia

Seyid Ahmet SARGIN, Selami SELVİ

Türkiye’de Yayılış Gösteren Cistus L. (Cistaceae) Cinsinin Karşılaştırmalı Yaprak Anatomisi Ss,41-48

A Comparative Leaf Anatomy in The Genus Cistus L.  (Cistaceae) Distributed in Turkey

Etem OSMA, Salih MUTLU, Ahmet AKSOY, Veli İLHAN

Sulama Suyunun Bazı Sebzelerde Ağır Metal ve Mineral Elementlerin Birikimine Etkisi Ss,49-58

Effect of Irrigation Water on Accumulation of Heavy Metal and Mineral Element in Some Vegetables

Hayrettin EROĞLU, Oğuz AKSAKAL

Nükleer Tıpta Kullanılan Radyoaktif Materyaller  için Dekontaminasyon Ürünlerinin Etkinliğinin Analizi Ss,59-70

Effectivity Analysis of the Decontamination Products for Radioactive Materials Used in Nuclear Medicine

Azize DOĞAN DEMİR, Yasin DEMİR

Murat Nehri Palu Yağış Havzasından Taşınan Süspanse Sediment Miktarının Zamansal Değişiminin Değerlendirilmesi Ss,71-78

Temporal Changes and Evaluation of Quantity Suspense Sediment Transport at Murat River in Palu Precipitation Basin

Abdurrahman GEYMEN, Orhan Kerem DEDEOĞLU

Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılarak Trafik Kazalarının Azaltılması: Kahramanmaraş İli Örneği Ss,79-88

Reducing Traffic Accidents Using Geographical Information Systems: Kahramanmaras Case Study

Zafer KARAGÖLGE, Bahri GÜR

Sürdürülebilir Kimya: Yeşil Kimya Ss,89-96

Sustainable Chemistry: Green Chemistry

Mihriban KÜLAHCI

Minkowski 3-Uzayında Küresel Temsiller Yardımıyla Timelike Eğri İçin Yeni Karakterizasyonlar Ss,97-102

New Characterizations for the Timelike Curve by the help  of Spherical Representations in Minkowski 3-Space

Ahmet CAF, Mehmet Akif IRMAK, Hasan YILMAZ

Bingöl İli Yeşil Alanlarında Kullanılan Odunsu Bitkiler ve Kullanım Amaçları Ss,103-110

Woody Plants Used in Green Spaces of Bingöl City and  Their Use Aims

Meliha AKLIBAŞINDA, Serkan ÖZER

Erzurum Nato Çevre Yolu’nun Alan Kullanımı ve Çevre Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Ss,111-120

Assessing the Effects of Erzurum Nato Highway on Land Use  and Environment

Adem AKSOY, H. Çağlar KAYMAK

Türkiye Domates Sektörüne Genel Bakış Ss,121-130

Outlook on Turkish Tomato Sector

Habip OLAK,  Mustafa TAN

Farklı Azot Dozlarının Cin Darı (Panicum italicum L.)’da  Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Ss,131-138

The Effects of Different Nitrogen Doses on Yield and Some  Traits of Foxtail Millet (Panicum italicum L.)

Murat TOPAL

Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Verildiği Kehli Deresinin Sulama Suyu Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Ss,139-150

Assessment of Kehli Stream into which Effluents of Elazığ Municipal Wastewater Treatment Plant are Discharged for Availability as Irrigation Water

Hakan İNCİ, Bünyamin SÖĞÜT, Tugay AYAŞAN, Şenol ÇELİK, Turgay ŞENGÜL

Farklı Besleme Yöntemlerinin Hindilerde Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışına Olan Etkilerinin Belirlenmesi Ss,151-156

Effect of Different Feeding Methods on Live Weight and  Live Weight Gain in Turkeys

Gökçe ÖZDEMİR, Ayhan ÖZDEMİR

Bingöl İli Manda Yetiştiriciliğinin Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yetiştirici Gözüyle Değerlendirilmesi Ss,157-164

The Assessment of Problems and Solution Suggestions towards Water Buffalo Breeding in Bingöl Province from the Perspective of Breeders

Kasım ÖZEK

Kanatlı Beslemede Magnezyumun Fonksiyonları ve Metabolizması Ss,165-174

Magnesium’s Functions and Metabolism in Poultry Nutrition

Zühal GÜNDÜZ, Onur YILMAZ, İbrahim CEMAL, Osman BİÇER

Eski ve Modern Tip DNA Marker Teknolojilerinin Karşılaştırılması ve Bunların Hayvan Islahı Programlarına Etkisi Ss,175-180

A Comparison of Old and Modern Type DNA Marker Technologies and Their Impact on Animal Breeding Programs