Cilt: 6 Sayı: 1

Erdinç BAL

Modifiye Atmosfer Paketleme ile Potasyum Permanganat Uygulamalarının J.H.Hale Şeftali Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri,Ss, 9-16

Effect of Modified Atmosphere Packing and Potassium Permanganate Treatments on Storage of J.H.Hale Peach Cultivars

Tuba BEKAR

Bağcılıkta Atık Teknolojisi Ss,17-24

Waste Technology in Viticulture

Ersin GÜLSOY, Tuncay KAYA, Mikdat ŞİMŞEK, Mücahit PEHLUVAN

Iğdır Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu Ss,25-30

Selections of Walnut (Juglans regia L.) in Igdır District

Beyhan KİBAR , Onur KARAAĞAÇ , Hayati KAR

Determination of Morphological Variability among Cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) Hybrids and Their Parents Ss,31-44

Beyaz Baş Lahana (Brassica oleracea var. capitata L.) Hibritleri ve Onların Ebeveynleri Arasındaki Morfolojik Varyabilitenin Belirlenmesi

Celalettin GÖZÜAÇIK

The Determination of Lepidopterous Pest Species and Their Distributions, Densities, and Damages in Corn Fields of Iğdır Province in Turkey Ss,45-52

Iğdır ilinde Mısır Alanlarında Zararlı Lepidoptera Türleri, Dağılımları, Yoğunlukları ve Zarar Durumlarının Belirlenmesi

Celalettin GÖZÜAÇIK , Abdullah İREÇ

The Determination of Infection and Damage Rates of the Alfalfa Seed Chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae) in Alfalfa Seed Stored in the Eastern Region of Turkey Ss,53-58

Doğu Anadolu Bölgesinde Depolanmış Yonca Tohumlarında Yonca Tohum Kalsidi Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae)’in Zararı ve Bulaşma Oranlarının Belirlenmesi

Okan KOCABAŞ, Esra KAYACAN , Sinem POYRAZ , Rüya ÖZKARANFİL , Bahattin BOZDAĞ , Yurdanur AKYOL , Canan ÖZDEMİR

Cichorium pumilum Jacq. (Asteraceae) Üzerine Anatomik Bir Çalışma Ss,59-64

An Anatomical Study on the Cichorium pumilum Jacq. (Asteraceae) 

Emrah KUŞ , Yıldıran YILDIRIM , Ayşegül ÇOKGEZ KUŞ , Bünyamin DEMİR

Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri Ss,65-74

Agricultural Biomass Potential and Energy Equivalent of Iğdır Province

Abdulkadir KAN

Betonarme Plak Kalınlığı İçin Önerilen Hesap Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ss,75-84

Comparison of Methods for Calculation of Reinforced Concrete Slab Thickness

Zafer EKİNCİ , Abdusselam KURTBAŞ

Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretiminin Optimizasyonu ve Sulu Çözeltiden Cu+2 Adsorpsiyonu Ss,85-94

Optimization Activated Carbon from Hazelnut Shell and Cu+2 Adsorption from Aqueous Solution

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ , Yahya BULUT

Oltu ve Olur İlçelerinde Peyzaj Değeri Taşıyan Bazı Yerörtücü Bitkilerin Flora Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Ss,95-106

Evaluation of Plant that Landscape Value of Carry Some Cover Plants Tourısm Potential Flora in Oltu and Olur District

Hüccet VURAL , Sevgi YILMAZ

Ortaokul Öğrencilerinin Çevre ve Doğa ile İlgili Konularda Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği Ss,107-116

Determining The Knowledge and Level of Attitudes of The Secondary School Students to Environment and Nature; A Case of Erzurum

Sancar BULUT

Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kayseri Koşullarına Adaptasyonu Ss,117-126

Adaptation of some Corn Cultivars (for Silage) in Kayseri Conditions

Abdurrahman KÖSEMAN, İbrahim ŞEKER

Atlarda Alaca Don ve Türkiye’deki Alaca Atlar Ss,127-132

Coloured Coat in Horses and Coloured Horses in Turkey

Muzaffer DENLİ , Ramazan DEMİREL , Abdullah SESSİZ

Diyarbakır İli Hayvansal Üretime Dayalı Gıda Sanayisinin Durumu Ss,133-141

The Situation of Food Industry Based on Animal Production in Diyarbakır Province