Cilt: 5 Sayı: 3
Eylül, 2015

265

Pınar ÇAM , İdris ÖLMEZ

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi Ss,9-16

Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province

Süleyman KARSLI

Enerji Sektöründe Kaya Gazının Rolü Ss 17-24

The role of Shale Gas in the Energy Sector

Süleyman KARSLI

Son Gelişmeler Işığında Türkiye’de Kaya Gazı Ss 25-32

Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments

Erdal ÇILGIN

3. Nesil Biyoyakıt Teknolojisi Alglerin bir Dizel Motorunda Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Ss 33-42

3rd Generation Algae Biofuels Technology Investigation of the Effect of a Diesel Engine Performance and Exhaust Emissions

Serkan ÖZER

Kent Merkezlerindeki Parklarda Gürültü Düzeyi: Yakutiye Parkı Örneğinde Ss 43-48

Noise Level in The Parks in The City Centres; The Sample of Yakutiye Park

 

Nilgün DOĞAN , Semiha KIZILOĞLU

Süt Üreten İşletmelerin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Gümüşhane İli Örneği Ss, 49-56

Analysis of Factors that Affect Dairy Farms’ Success: Case of Gumushane Province

 

Hasan DÖKÜLGEN , Süleyman TEMEL

Yaprağını Döken Karaçalı (Palirus spina-christi Mill.) Türünde Yaprak ve Yaprak + Sürgünlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişimi Ss, 57-66

Seasonal Nutrient Content Changes of Leaf and Leaf + Shoots in Deciduous Christ’s thorn (Palirus spina-christi Mill.)

 

Süleyman TEMEL, Bilal KESKİN , Veli YILDIZ , Ahmet Eren KIR

Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Ss, 67-76

Investigation of Dry Hay Yield and Quality Characteristics of Common Vetch (Vicia sativa L.) Cultivars for in Igdir Plain Download Conditions

İsa YILMAZ , Köksal KARADAŞ , Mehmet SARI , Ali KAYGISIZ

Kars Yöresindeki Süt İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Bazı Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi Ss,77-82

Determination of Current Condition and Some Production Features of Dairy Processing Facilities in the Region of Kars