Cilt: 5 Sayı: 1

Atilla ÇAKIR , Ersin KARAKAYA , Hatice Kübra UÇAR

Mardin İli Savur İlçesi Bağ İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Ss,9-20

Potential and Current Status of Viticulture Undertaking in Savur (Mardin) District 

Gölgen Bahar ÖZTEKİN , Yüksel TÜZEL , Mehmet ECE

Azot Tutucu Bakteri Kullanımının Sera Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri Ss,21-28

Effect of Nitrojen Fixing Bacteria Use on Plant Growth, Yield and Fruit Quality of Tomatoes Grown in Greenhouse Conditions

Mutlu YALVAÇ , Fatma Sadioğlu KALAYCİ , Halil KALAYCİ

Mersin İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Katı Atıkların Kaynağında Ayrılması, Toplanması ve Maliyet Hesabı Ss, 29-36

Mersin Province Elementary and Secondary Schools in the Source Separation of Solid Waste, Collection and Cost Account

Zehra Tuğba ABACI

Ardahan Tarımında Gelişmiş Teknolojilerin Uygulanabilirliği Ss, 37-44

Applying of Advenced Technologies in Ardahan Agriculture

İbrahim ALTUN

Kahramanmaraş-Elbistan’da Geleneksel Olarak Yapılan Tarhana ve Tarhana Çorbası Ss, 45-50

Tarhana and Tarhana Soup That Traditionally Made in Kahramanmaraş-Elbistan

Serap PULATSÜ , Akasya TOPÇU , Emre YILMAZ

Göllerde Ötrofikasyonun Kontrolü: Sediment Tarama Uygulamaları Ss,51-56

Eutrophication Control in Lakes: Sediment Dredging

 

Hakan GÜNGÖRMEZ

Doğal Boyalar ve Tuz Ss, 57-64

Natural Dyes and Salt

İsmail GÜL , Zeynep DUMLU GÜL , Mustafa TAN

Yerli Fiğ (Vicia sativa L.)’de Kimyasal Gübre, Ahır Gübresi ve Bazı Toprak Düzenleyicilerin Ot ve Tohum Verimine Etkileri Ss, 65-72

The Effects of Chemical Fertilizer, Farmyard Manure and Some Soil Conditioners on Yield, Hay Quality and Some Traits of Common Vetch (Vicia sativa L.)

Yusuf DOĞAN , Vahdettin ÇİFTÇİ , Bülent EKİNCİ

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Ss,73-82

The Effect of Different Sowing Densities on the Yield and Some Yield Components of Chickpea (Cicer arietinum L.) under Mardin Kızıltepe Ecological Conditions

 

Sevinç KIRAN , Fatma ÖZKAY , Şebnem KUŞVURAN , Şebnem ELLİALTIOĞLU

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi Ss,83-88

Effect of lead of Some Morphological and Biochmical Properties in Crisp Lettuce Plants (Lactuca sativa var. crispa)

Selçuk ÖZYÜREK , Naci TÜZEMEN

Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerde Döl ve Süt Verim Özelliklerinin İncelenmesi Ss, 89-98

An Investigation on Milk Yield and Reproduction Traits of the Member Enterprises of Erzurum Cattle Breeders’ Association

Bahat COMBA , Kadir KARAKUŞ , Arzu COMBA

Hayvancılıkta Grelin ve Leptin Hormonlarının Kullanımı Ss,99-105

The Usage of Ghrelin and Leptin Hormones in Livestock