Cilt 4 Sayı 4
Aralık, 2014

335

Murat KILIÇ , Güngör AY , Fatma KOÇBAŞ , Fatma MUNGAN , İbrahim KULA , Muhammet KARABAŞ

Ayvalık Tuzlasında Yayılış Gösteren Suaeda prostrata subsp. prostrata Pall. Alttürünün Ağır Metal Birikimi Ss,9-18

Heavy Metal Accumulation Of Suaeda prostrata subsp. prostrata Pall. Which Spread In Ayvalık Saltern

Melih YILAR , Abdurrahman ONARAN , Yusuf YANAR , Sabriye BELGÜZAR , İzzet KADIOĞLU

Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli Ss,19-28

Herbicidal and Antifungal Potential of Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)

Ünal ASAV , İzzet KADIOĞLU

Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye İthal Edilmek Üzere Trabzon Limanı’na Gelen Buğdaylardaki Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi Ss,29-36

Determination of Weed Seeds Contaminating Wheat Grains Imported from Russian Federation to Port of Trabzon – Turkey

Reşat ACAR , Selim ŞENGÜL , Serkan ŞENOCAK

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği Ss,37-56

The Investigation of Parameters Affecting the Snow Accumulation and Melt on Mountainous Basins by Using HSPF Model Program and a Case Study of Erzurum Kırkgöze Basin

Sebile ÖZCAN , Murat Tolga YILMAZ , Serkan BAYAR

Erzurum Şeker Fabrikası Atıksularının Elektrokoagülasyon Prosesi ile Arıtılmasında Akım yoğunluğu ve Karıştırma Hızının Etkisi Ss,57-66

The Effect of Stirring Speed and Current Density on Removal Efficiency of Erzurum Sugar Factory Wastewater by Electrocoagulation Method 

Fatma EKMEKYAPAR TORUN , Züleyha BİNGÜL

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği Ss,67-74

Environmental Noise Caused by Railways and Erzurum Province as Case Study

 

Cumali İLKILIÇ , Erdal ÇILGIN

The Effect of Terebinth oil Methyl Ester on Engine Performance and Exhaust Emissions in a Diesel Engine Ss,75-86

Menengiç yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Hasan KILIÇ , Enver KENDAL , Hüsnü AKTAŞ , Sertaç TEKDAL

İleri Kademe Ekmeklik Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi Ss,87-96

Assessment of Advanced Bread Wheat Lines for Yield and Some Quality Traits at Different Environment

Volkan GÜL

Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış Ss,97-107

A General View to Medicinal and Aromatical Plants Belonging to Rize Province