Cilt 4 Sayı 3
Eylül, 2014

300

Emine KÜÇÜKER , Yakup ÖZKAN

M26 Anacına Aşılı Farklı Elma Çeşitlerinde Slender Spindle ve Vertical Axis Terbiye Sistemlerinin Erken Dönem Performansı Ss,9-14

Early Performance of Slender Spindle and Vertical Axis Training Systems in Different Apple Cultivars Grafted on M26 Apple Rootstock 

Hüseyin KIRKAYA , Mehmet Fikret BALTA , Tuncay KAYA

Perşembe (Ordu/Türkiye) Yöresinde Yetiştirilen Elma Genotiplerinin Pomolojik, Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri Ss,15-20

Pomological, Morphological and Phenological Characteristics of Apple Genotypes in Perşembe County (Ordu/Turkey)

Muharrem ERGUN , Nusret ÖZBAY , Abdullah OSMANOĞLU , Atilla ÇALKIR

Sebze ve Tahıl Olarak Amarant (Amarant spp) Bitkisi Ss,21-28

Amaranth (Amarant spp) Plant as Vegetable and Grain Crop

Cumali ÖZASLAN , Enver KENDAL

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi Ss,29-34

Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato

Sinan KUL , Alper NUHOĞLU , Nejdet DEĞERMENC

Zeytin Karasuyunun Respirometrik Analizi Ss,35-40

Respirometric Analyses Of Olive Mill Wastewater

Volkan GEZDER , Mahir GÖKDAĞ

Kentiçi Yolların Yüzeysel Drenajı ve Erzurum Örneği Ss,41-52

Surface Drainage of Urban Streets and the Example of Erzurum

Mustafa TERİN

Dünya Süt ve Süt Ürünleri Üretim, Tüketim, Fiyat ve Ticaretindeki Gelişmeler Ss, 53-64

Milk and Milk Products Production, Consumption, Price and Trade Developments in World

Erdal BİNGÖL , Turgut AYGÜN

Hakkari’de Yetiştirilen Karakaş Koyunlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri Ss,65-74

The Growth And Developing Traits of Karakaş Ewes in Hakkari