Cilt 3 Sayı 4
Aralık, 2013

375

Murat AKKURT , Nurhan KESKİN , Mina SHIDFAR , Atilla ÇAKIR

Effects of Some Treatments Prior to Stratification on Germination in Kalecik Karası (Vitis vinifera L.) Seeds Ss,9-13

Kalecik Karası (Vitis vinifera L.) Tohumlarında Katlama Öncesi Bazı Uygulamaların Çimlenme Üzerine Etkisi

Nalan TÜRKOĞLU , Levent AYYILDIZ , Füsun GÜLSER

Mevsimlik Çiçeklerde Tuzun Bitki Gelişimine Etkisi Ss, 15-20

The Effect of Salinity on Plant Growth in Seasonal Flowers

Ömer KILIÇ

A Morphological and Systematical Study on Nepeta cataria L. (Lamiaceae) Distributed in the Adıyaman Province Ss,21-26

Adıyaman’da Yayılış Gösteren Nepeta Cataria L. (Lamiaceae) Türü Üzerinde Morfolojik ve Sistematik Bir Çalışma

Ömer KILIÇ

Chemical Composition of Satureja boissieri Hausskn. ex Boiss. Species From Adıyaman (Turkey) Ss,27-32

Adıyaman’dan (Türkiye) Satureja boissieri Hausskn. ex Boiss. Türünün Kimyasal Kompozisyonu

 

Esra ÖZAY KÖSE Figen ÇAM TOSUN

Context Based Learning’ Effects on Achievement and Scientific Process Skills in Biology Teaching Ss,33-42

Biyoloji Öğretiminde Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Yaşam Temelli Öğrenmenin Etkileri

Şenol ÇELİK

Zaman Serileri Analizi ve Trafik Kazası Verilerine Uygulanması Ss, 43-52

Time Series Analysis and Its Applications to Data on Traffic Accidents

Isaiah Adesola OKE

Adsorption Equilibrium of Pb2+ Removal from Aqueous Solutions Using Spent Batteries Ss, 53-70

Atık Pilleri Kullanarak Sıvı Çözeltilerden Kaldırılan Pb2+nin Absorbsiyon Denklemi

Isaiah Adesola OKE

Kinetics of Adsorption of Lead onto Low Cost Adsorbents: Comparison of Linear and Non-Linear Regression Methods Ss,71-78

Kurşunun Düşük Maliyetli Absorbent ile Absorbsiyonunun Kinetiği: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

Yakup Erdal ERTÜRK , Ahmet DENİZ , Melahat BATU AĞIRKAYA

Bölgeler Arasındaki Dengesizliklerin Giderilmesinde Güçlü Bir Dış Ticaret Aracı: Sınır Ticareti Ss,79-88

To Eliminate Imbalances Between The Regions A Powerful Foreign Trade Method: Border Trade

Köksal KARADAŞ , Semiha KIZILOĞLU

Erzurum İli’nde Organik ve Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerinin Büyüklük Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması Ss,89-99

Comparison of Agricultural Enterprises that Perform Organic Agriculture and Conventional Agriculture in the City of Erzurum in Terms of Their Sizes