Cilt 3 Sayı 3
Eylül, 2013

306

Esra Özay KÖSE

Taşıma ve Dolaşım Ünitesinin Öğretiminde Argümentasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Etkisi Ss,9-17

The Effect of Argumentation Based Science Inquiry Approach in Teaching of Circulation System

Isaiah Adesola OKE Stephen ADEYENI Adeyemi ADESINA Oyebisi AJIBADE

Water Supply in Selected Villages in Katsina State-Nigeria Ss,19-30

Nijerya’nın Katsine Eyaletinde Bulunan Seçilmiş Köylerin Su Rezervi

 

Deniz TEKER Kültiğin ÇAVUŞOĞLU

Allium Cepa L. (Amaryllıdaceae) Kök Ucu Hücrelerinde 1,4 Dioksan Tarafından Teşvik Edilen Sitotoksisitenin Belirlenmesi Ss, 31-40

Determination Of Cytotoxicity Induced By 1,4 Dioxane In Root Tip Cells Of Allium Cepa L. (Amaryllıdaceae)

 

Mustafa TERİN Adem AKSOY İrfan Okan GÜLER

Tarımsal Büyümeye Etki Eden Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Ss, 41-50

A Study on Determination of Economic Factors Affecting Agricultural Growth

 

Köksal KARADAŞ Semiha KIZILOĞLU

Erzurum İli’nde Organik Tarım Yapan ve Yapmayan Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması Ss,51-63

Comparison of Capital Structures of Agricultural Enterprises That Perform Organic Agriculture and of Those That Do Not Perform Organic Agriculture in the City of Erzurum

Ali Rahmi KAYA Tamer ERYİĞİT Burhan ARSLAN

Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypiumhirsutum L. ve Gossypiumbarbadense L.) Çeşitlerinin ve Türler Arası Melezlemelerle Elde Edilen Hatların (G. hirsutum L. X G. barbadense L.) Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ss,65-72

Determination of Fiber Technological Properties of Some Cotton Varieties (G. hirsutum L. and G. barbadense L.) and Lines Obtained from Inter-Specific Crosses (G. hirsutum L. x G. barbadense L.) under Kahramanmaraş Conditions

Ferit SÖNMEZ Cüneyt UYAK Şefik TÜFENKCİ

Siirt ve İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Beslenme Sorunlarının Yaprak ve Toprak Analizleri i̇le Belirlenmesi Ss,73-78

Determination of Nutritional Problems with Leaf and Soil Analysis in Local Grape Varieties Grown in the Districts of Siirt Province 

 

Mustafa SAĞLAM Orhan DENGİZ

Farklı Toprak Oluşumlarında Pedolojik Benzerliklerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizi Ss,79-90

Multivariate Statistical Analysis of Pedological Similarities in Different Soil Formations

Hande KÜÇÜKÖNDER Ercan EFE Fatih ÜÇKARDEŞ

Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımlarından Analitik Hiyerarşi Süreci’nin Hayvancılıkta Kullanımı Ss, 91-98

Use in Animal Husbandry of Analytical Hierarchy Process from MultiCriteria Decision Approach

 

Meral KEKEÇOĞLU Pınar GÖÇ RASGELE Filiz ACAR Salih Tunç KAYA

Düzce İlinde Bulunan Arıcılık İşletmelerinde Görülen Koloni Kayıplarının, Bal Arısı Hastalık ve Zararlılarının ve Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması Ss,99-108

Investigation of Colony Losses, Honey Bee Diseases and Pests and Fighting Methods Seen in the Beekeeping Enterprises in the Province of Duzce