Cilt 3 Sayı 2
Haziran, 2013

319

Abdullah OSMANOĞLU Mikdat ŞİMŞEK Barış DEMİRHAN

Bazı Standart Kiraz Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma Ss,9-16

The Determination of Vegetative and Generative Growth of Some Standard Sweet Cherry Cultivars in Bingöl Conditions

Birhan KUNTER Sevil CANTÜRK Nurhan KESKİN

Üzüm Tanesinin Histokimyasal Yapısı Ss,17-24

Histochemical Structure of Grape Berry

Cihan PALOLUOĞLU Hanefi BAYRAKTAR

Erzurum Kent Merkezinde Aktif Örnekleyici ile Benzo [a] Pyrene’ nin Atmosferik Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Ss, 25-32

Determination of Atmospheric Concentrations of Benzo [a] Pyrene with Active Sampler in Erzurum City Center

Nihat PAMUK

Yüksek Gerilim Şalt Sahası Topraklama Ağının Elektriksel Bazda Projelendirilmesi Ss, 33-42

The Electrical Project of High Voltage Switchyard Grounding Net

Samad SHABANİFAR

Matematik Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Muhtemel Öğrenci Hatalarına Yaklaşımları Ss, 43-48

Mathematics Teacher and Student Teachers’ Approaches To Students’ Possible Errors

Merve ÖZKAYA Alper Cihan KONYALIOĞLU Solmaz Damla GEDİK

Matematik Öğretmen Adaylarının Üslü ve Köklü Sayılar Konusunda Öğrencilerin Sahip Olabileceği Hatalara Karşı Yaklaşımları Ss,49-54

Pre-Service Mathematics Teachers’ Approaches to Students’ Possible Mistakes in Exponential and Square Root Numbers

Önder YILDIRIM Ümit ACAR

Gökkuşağı Alabalığı, Avrupa Deniz Levreği ve Çipura İçin Alternatif Bitkisel Yağ Kaynakları Ss, 55-62

Vegetable oils as alternative lipid diet for Rainbow trout, European seabass and Seabream 

Pınar OĞUZHAN1 Filiz YANGILAR

Su Ürünlerinde Sıvı Tütsü Kullanımı* Ss, 63-68

The Use of Liquid Smoking in Aquatic Products

Hasan Gökhan DOĞAN Zafer GÜRLER

Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksinin Analitik Olarak Değerlendirilmesi Ss,69-76

Econometric Evaluation of Turkey’s Human Development Index

Süleyman TEMEL Mustafa TAN

Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerde Bulunan Çalı Türlerin Gelişme Seyirleri Ss, 77-86

The Growth Patterns of Shrub Species in Maquis in Mediterranean Region

Mustafa SÜRMEN Tamer YAVUZ Sebahattin ALBAYRAK

Yield and forage quality of red clover (Trifolium pratense L.) varieties in Black Sea Coastal Area of Turkey Ss, 87-92

Orta Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağında Bazı Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

 

Burcu PALABIYIK Erkut PEKŞEN

Tohum Depolama Süresinin Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Fasulyenin Tane Verimi ve Verimle İlgili Özellikleri Üzerine Etkileri Ss,93-102

Effects of Seed Storage Duration on Seed Yield and Yield Related Characteristics of Common Bean Grown in Different Environments

Tülay ÇİMRİN Rahşan İVGİN TUNCA

Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Verim Özellikleri Üzerine Kullanılan Farklı Yöntemlerin Etkileri Ss, 103-112

The Effects of Different Methods on Yield Performances of Japanase Quails (Coturnix coturnix japonica)

Erdal BİNGÖL Turgut AYGÜN

Hakkari’de Yetiştirilen Karakaş Koyunlarında Bazı Döl Verimi Özellikleri* Ss, 113-118

Some Reproductive Traits of Karakaş Ewes in Hakkari

 

Yüksel COŞKUN Alaettin KAYA

Iğdır Yöresinde Yaşayan Kör farelerin (Nannospalax) (Rodentia: Spalacidae) Karyolojik Özellikleri*  Ss, 119-124

Karyological Peculiarities of Mole Rats (Nannospalax) (Rodentia: Spalacidae) From Iğdır Province