Cilt 3 Sayı 1

Erkan EREN Kaya BOZTOK

Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları Ss, 9-16

Possibility of Using Different Wastes as Casing Material in Agaricus Bisporus Mushroom Cultivation

 

Mehmet Fikret BALTA

Fatty Acid Profiles for Almond (Prunus amygdalus Batsch) Genotypes with Different Kernel Taste and Formation Ss, 17-24

Farklı İç Tadı ve Oluşumuna Sahip Badem (Prunus amygdalus Batsch) Genotiplerinde Yağ Asitlerinin Belirlenmesi

 

 

Canan ÖZDEMİR Yurdanur AKYOL Kadriye YETİŞEN Bahattin BOZDAĞ Okan KOCABAŞ

Morphological and Anatomical Study on Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert (Iridaceae) Ss, 25-30

Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert (Iridaceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

 

 

Turgut ÖZTÜRK Büşra KOÇ

Hava Modifikasyon İşlemlerinde Yapay Yağış Tekniği Ss, 31-40

Artificial Rainfall Technique in Weather Modification Operations

 

Beyhan KOCADAĞISTAN Erdem KOCADAĞISTAN Şahset İRDEMEZ Nazmi TOPÇU

Çöktürme Havuzlarında Giriş Yapılarının Çöktürme Verimine Olan Etkisinin İncelenmesi Ss, 41-46

Investigation of The Settling Efficiency at Inlet Weir of Sedimentation Tanks

 

Mustafa KORKMAZ Cengiz ÖZMETİN Baybars Ali FİL Yeliz YAŞAR

Determination of Parameters Affecting Copper Removal from Solutions by Clinoptilolite: Adsorption Isotherm and Thermodynamic Ss, 47-54

Klinoptilolit Minerali ile Çözeltilerden Bakır Giderimini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi: Adsorpsiyon İzotermi ve Termodinamiği

 

 

Neşe ERTUGAY Filiz Nuran ACAR

Sonokatalitik Oksidasyon ile Direct Blue 71 Azo Boyasının Renk Giderimi Ss, 55-60

Decolorization of Direct Blue 71 Azo Dye with Sonocatalytic Oxidation

 

Semiha KIZILOĞLU Rüveyda KIZILOĞLU

Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma Ss, 61-68

A Study Investigation The Status Related to The Meat and Imported Meat Consumption in The Center District of Erzurum

 

Seyit HAYRAN

Türkiye’de Tarım Kesiminin Vergilendirilmesi Ss, 69-72

Taxation of Agriculture Sector in Turkey

 

Mehmet Nuri ALMALI Sabir RÜSTEMLİ Kenan GÜRÇAM

Ortalama Rüzgar Hızı ve Güç Yoğunluğunun Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemler Ss, 73-78

Different Methods for The Estimations of Average Wind Speed and Power Density

 

Muhammed Yasin ÇODUR Ahmet TORTUM Merve ÇODUR

Genelleştirilmiş Lineer Regresyon ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Kaza Tahmin Modeli Ss, 79-84

Erzurum North Ring Road Accident Prediction Model with Generalized Linear Regression

 

Muammer KIRICI Mehmet Reşit TAYSI Aydın Şükrü BENGÜ Ünal İSPİR

Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Ss, 85-90

Determination of Some Metal Levels in Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) Caugth from Murat River

 

Erkan ÖZATA Hasan Hüseyin GEÇİT Ahmet ÖZ Saime ÜNVER İKİNCİ KARAKAYA

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi Ss, 91-98

Determination of performance of some candidate dent corn under main crop conditions