Cilt 2 Sayı 1

Kazım GÜNDÜZ Emine ÖZDEMİR

Çileklerde Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler

The Relationship Between Quality Characteristics of Fruit Strawberries

 

Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ Murat Tolga YILMAZ Alper Erdem YILMAZ

Endüstriyel Atıksulardan Alüminyum Sülfat Koagülantı Kullanılarak Kimyasal Koagülasyon Yönt. İle Bor Gid.

Boron Removal From Industrial Waste Waters By Using Aluminum Sulfate Coagulant With Chemical Methods

 

Mücahit KARAOĞLU

Iğdır Yöresi Topraklarının Erozyon Açısından Değerlendirilmesi

The Evaluation of Iğdır Soils for Erosion

 

Özgür CENGİZ Uğur ÖZEKİNCİ Alkan ÖZTEKİN

Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) Kıyılarında Yakalanan Lüfer balığının Pomatomus saltatrix, (Linnaeus, 1766) Total Boy-Otolit Boyu Arasındaki İlişki

The relationships between total length-otolith length of bluefish, Pomatomus saltatrix, (Linnaeus, 1766) from Gallipoli Peninsula and Dardanelles (North-eastern Mediterranean, Turkey)

 

Shan-Ni CHEN Yan-Wen TAN Monzur MORSHED

China’s Potential Market of Tropical Fruits and its Influencing Factors An Empirical Research Based on Survey Data of Guangdong Province, China*

Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma

Ayşe Esra PEKER

Konya İli Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımına Yönelik Çevresel Duyarlılık Analizi

The Analysis of Pesticide Use in Tomato Production in Konya Province in Terms of Environmental Sensitivity Perspective

 

Kasım ŞAHİN Murat TUNÇTÜRK Rüveyda TUNÇTÜRK

Van Gölü Havzasında Şekerpancarı Üretimi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Sugar beet Production in Van Lake Basin

 

Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli

Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

 

Amir SHAKEEL Saqlain AHMAD Muhammad NAEEM Muhammad Hammad Nadeem TAHİR Muhammad Farrukh SALEEM Shoaib FREED Wajad NAZEER

Evaluation of Gossypium Hirsutum L. Genotypes for Combining Ability Studies of Yield and Quality Traits

Gossypium Hirsutum L Genotiplerinin Verim ve Kalite Karakterlerinin Combine Yeteneği Çalışmalarının Değerlendirilmesi

 

 

Taşkın EROL

Yonca (Medicago sativa L.) ve Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyss) Karışım Oranlarının ve Jips Uygulamalarının Botanik Kompozisyon ve Eşdeğer Alan İndeksine Etkisi

Effects of Gypsum Apllication and Mıxture Rates on Botanical Compozitions and Land Equivalent Ratio of Alfalfa (Medicago sativa L.) and Smooth Brome (Bromus inermis Leyss)

 

Orhan YILMAZ Mehmet ERTUĞRUL

Atlarda Nişane

Marking on Horses

 

Önder CANBOLAT

Bazı Esansiyel Yağların İn vitro Sindirim, Rumen Fermantasyonu ve Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkileri

The Effect of Some Essential Oils on In vitro Digestibility, Rumen Fermentation Characteristics and Methane Gas Production

 

Orhan YILMAZ Mehmet ERTUĞRUL

Türkiye Yerli Köpek Irk ve Tipleri

Native Dogs Breeds and Types of Turkey