Cilt: 2 Ek:A Sayı: 2
Haziran, 2012

333

Rüstem CANGİ Adem YAĞCI

Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkanları Ss, 9-14

Production Possibilities of Brined Vine Leaves in Iğdır

 

Yurdanur AKYOL Kadriye YETİŞEN Canan ÖZDEMİR Bahattin BOZDAĞ Okan KOCABAŞ

Türkiye’deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Ss, 15-20

The Morphological and Anatomical Studies on Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) in Turkey

Yusuf DİLAY Hakkı SOY Mehmet BAYRAK

Hassas Tarımda Kablosuz Algılayıcı Ağların Kullanımı ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi Ss, 21-26

Employment of the Wireless Sensor Networks in Precision Agriculture and Investigation of the Application Areas

 

Alper Cihan KONYALIOĞLU Merve ÖZKAYA Solmaz Damla GEDİK

Matematik Öğretmen Adaylarının Konu Alan Bilgilerinin Hataya Yaklaşımları Açısından İncelenmesi Ss, 27-32

Investigation of Pre-Service Mathematics Teachers’ SubjectMatter Knowledge in terms of Their Approaches to Errors

 

Ahmet Semih UZUNDUMLU Yavuz TOPCU

Erzurum İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Maliyeti Ss, 33-40

The Cost of the Confectionery Sunflower Production in Erzurum Province

 

Yavuz TOPCU Ahmet Semih UZUNDUMLU Köksal KARADAŞ

Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti Ss, 41-50

Production Cost of Sugar Beat in Erzurum Province

 

Yavuz TOPCU Ahmet Semih UZUNDUMLU

Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Başarısızlığına Etki Eden Faktörlerin Analizi Ss, 51-58

The Analysis of the Factors Affecting the Students’ Failure in Higher Education

 

Kadir SABANCI Cevat AYDIN Muhammed Fahri ÜNLERŞEN

Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Patates Sınıflandırma Parametrelerinin Belirlenmesi Ss, 59-62

Determination of Classification Parameters of Potatoes with The Help of Image Processing and Artificial Neural Network

 

Mehmet BAHADIR Hidayet OĞUZ

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi Ss, 69-76

The Determination of Selçuk University Higher School of Vocational and Technical Sciences Students Make Training Trends

 

Hidayet OĞUZ Hüseyin ÖĞÜT Osman GÖKDOĞAN

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi Ss, 77-84

The Investigation of Turkey Agriculture Region Production and Support Model to the Effect of Biodiesel Industry

 

Ali BİLGİN Süleyman POLAT Nursev BİLGİN Sönmez ARSLAN

Erciş Obsidyenlerinin Mineralojik-Petrografik, Jeokimyasal Özellikleri ve Süs Taşı Olarak Değerlendirilmesi Üzerinde Ön Çalışma Ss, 85-92

Preliminary Study on Erciş Obsidians Regarding MineralogicalPetrographical and Geochemical Proporties

Iraida SAMOFALOVA Oksana LUZYANİNA Evgeniya MAULİNA Lidiya KULKOVA

Features Soil Mountain-Taiga Zone the Middle Urals Ss, 93-100

Orta Urallarda Tayga Dağ Bölgesinin Toprak Özellikleri

 

Natalya MUDRYKH Fariz MİKAYİLOV Oğuz BAŞKAN

Influence of Nitrogen and Potassium Fertilizers on The Productivity of Spring Wheat Ss, 101-104

Azot ve Potasyumlu Gübrelerin İlkbaharlık Buğday Verimine Etkisi

 

Amrakh I. MAMEDOV Guy J. LEVY Fariz D. MIKAILSOY

Runoff and Erosion as Affected by Soil Spatial Variation and Temporal Conditions Ss, 105-112

Toprak Mekansal Varyasyonu ve Zamansal Koşullarla Etkilenmiş Yüzey Akış ve Erozyon

 

Ayhan ÖZTÜRK

Akkaraman Koyunlarda Doğumların Gün İçerisindeki Dağılımı Ss, 113-116

The Distribution of Lambings in a Day of Akkaraman Ewes

 

 

İsmail KESKİN

Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması Ss, 117-120

Investigation of Relationships between Body Measurements and Lactation Milk Yield in Maltese Goats by Path Analysis